VERANKERING VAN BALKONS EN LUIFELS

De tijd dat een balkon een smal strookje beton langs de gevel was, is lang voorbij. Balkons zijn uitgegroeid tot echte buiten leefruimten, die een verlengstuk van de binnenruimte vormen. Technisch gezien worden ze dus steeds groter. Deze evolutie gaat samen met de eis om gebouwen beter te isoleren en de noodzaak om koude bruggen te vermijden.
 
Het ophangen van balkons aan de draagstructuur vraagt daarom heel wat vakkennis en aandacht. Hierbij is er geen onderscheid tussen balkons en luifels, het principe van de verankering is identiek. Enkel de grootte van de krachten op deze elementen is verschillend. Zo zal bijvoorbeeld de gebruikslast groter zijn op een balkon dan op een luifel.
 

Koudebruggen

Een balkon dat opgehangen wordt door middel van een doorlopende ruwbouwwapening, zonder isolatie tussen balkon en ruwbouw, vormt een enorme koudebrug over de volledige lengte van de aansluiting.
Koudebruggen zijn oorzaak van een aantal zeer onaangename fenomenen, zoals warmteverliezen en schimmelvorming binnenin het gebouw. Bovendien kunnen in een doorlopende vloerplaat ter plaatse van de aansluiting tussen de buiten- en binnenkant scheuren optreden ten gevolge van het temperatuurverschil tussen beide zones.
 
Deze problemen kunnen vermeden worden door het balkon te scheiden van de ruwbouw en tussen de twee een thermische isolatie aan te brengen. Deze isolatie dient doorboord te worden door een aantal wapeningsstaven, die de krachten veroorzaakt door het balkon opnemen. Afhankelijk van het type balkon zijn dit verschillende soorten krachten.
 
De meest voorkomende situaties zijn:
 • vrij uitkragend balkon: moment en dwarskracht
 • opgelegd balkon: geen moment, enkel dwarskracht. Afhankelijk van de plaats van de oplegging kan dit een op- of neerwaartse kracht zijn of een combinatie van de twee.
 • ingewerkt balkon: hierbij zijn combinaties van op- en neerwaartse momenten en dwarskrachten mogelijk
De genoemde krachten worden weergegeven in figuur 1.
 
Figuur 1:
 1. Vrij uitkragend balkon: neerwaarts moment, neerwaartse dwarskracht
 2. Vooraan opgelegd balkon: neerwaartse dwarskracht
 3. Opgelegd balkon met overstekend gedeelte: op- en neerwaartse dwarskracht mogelijk

Wapening

Het moment wordt opgenomen door de combinatie van een trekstaaf en een drukelement. Dit drukelement is meestal geen gewone wapeningsstaaf maar een kort staafje met speciale koppen die zorgen voor een betere drukverdeling in het beton. De dwarskracht wordt opgenomen door een onder 45° geplooide dwarskrachtstaaf, waarvan het onderste been zich aan de kant van de neerwaartse kracht bevindt. Het aantal staven hangt af van de grootte van de krachten, hun positie is afhankelijk van de richting waarin de betreffende krachten optreden.
 
Het deel van de staven dat de isolatie doorboort bestaat altijd uit roestvast staal. Het materiaalgebruik voor de rest van de staven is minder kritisch en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
 
Naast de staven voor de opname van het moment en de dwarskracht, dienen enkele bijkomende wapeningen voorzien te worden, volgens de richtlijnen van de fabrikant. Deze staven zorgen onder andere voor de eindverankering van de overige wapeningsstaven en voor de opname van de splijtkrachten die veroorzaakt worden door de koppen van de drukelementen.
 

Afmetingen

Thermische onderbrekingen zijn modulair opgebouwd zodat men ze kan plaatsen zonder snijverliezen. De standaard meterelementen worden aangevuld met elementen van 20, 30, 40 en 50 cm, afhankelijk van het type. De thermische onderbrekingen worden meestal niet over de volledige lengte van het balkon geplaatst omdat dit vaak duurder uitkomt. Bovendien moeten de nodige hijsvoorzieningen in het balkon geplaatst kunnen worden. Het is aanbevolen om minstens 60% van de lengte van een vrij uitkragend balkon van thermische onderbrekingen te voorzien. Deze worden best symmetrisch geplaatst om overdreven excentrische krachten te vermijden.
 
Fig. 2: balkon van 6 m met 4 thermische onderbrekingen van 1 m, waartussen bijkomende isolatie aangebracht is.
 
De ruimtes tussen deze thermische onderbrekingen dienen opgevuld te worden met een isolatiemateriaal dat gelijkaardig is aan dat van de thermische onderbrekingen. De lastverdeling in hoekbalkons of ingewerkte balkons is veel ingewikkelder en de plaatsing van de thermische onderbrekingen moet bij dit soort balkons geval per geval bekeken worden. Natuurlijk moet ook altijd de ruwbouw worden nagekeken, want deze moet de overgedragen lasten kunnen opnemen.
 
Op de markt zijn thermische onderbrekingen beschikbaar met hoogtes van 14 tot 25 cm. Zo kan men voor de meeste balkons een oplossing vinden. Het produceren van elementen met een kleinere dikte heeft meestal weinig zin, omwille van drie redenen:
 • de inwendige hefboomsarm in het element moet opgenomen worden. Dit is de afstand tussen trekstaaf en drukelement, die bepaalt welk moment een thermische onderbreking kan opnemen. Twee identieke staven op een verschillende afstand van elkaar kunnen immers een verschillend moment opnemen. Als de hefboomsarm te klein wordt, is de momentopname van de thermische onderbreking meestal niet meer voldoende.
 • De doorbuiging moet beperkt worden. De totale doorbuiging is de som van de doorbuiging van de balkonplaat zelf en de rotatie van het balkon in zijn geheel rondom de ophanging. De stalen staven van de thermische onderbreking zullen onder belasting immers verlengen of verkorten. Beide fenomenen moeten beperkt worden. De doorbuiging wordt beperkt door de verhouding dikte/uitkraging te optimaliseren. Om de rotatie van het balkon rond de ophanging zo klein mogelijk te houden, kan men bij de plaatsing van de balkons een tegenpeil geven, zodat het balkon onder zijn eigengewicht een horizontale positie aanneemt.
 
Fig. 3a) Opname van een neerwaarts moment
Fig. 3b) opname van een neerwaartse dwarskracht
en een neerwaartse dwarskracht
 • trillingen moeten vermeden worden. Onder variabele belastingen zoals gebruiksbelasting gaan de staven immers vibreren. Dit fenomeen kan beperkt worden door de uitkraging te beperken en/of de dikte van het balkon te verhogen.
Niet alleen voor de dikte en de uitkraging van een balkon gelden er beperkingen, ook de lengte van een balkon mag bepaalde maximale waarden niet overschrijden. Door temperatuurverschillen zal het balkon immers ook zijdelings dilateren en de staven van de thermische onderbrekingen moeten deze uitzetting kunnen volgen. De maximale lengte voor een vrij uitkragend balkon bedraagt bijvoorbeeld ongeveer 11,00 m. Langere balkons dienen in 2 delen opgesplitst te worden.
 

Plooien van staven

Vaak is er aan de ruwbouwzijde geen vloerplaat maar een balk of wand aanwezig of is er een hoogteverschil tussen de aanwezige vloerplaat en het balkon. De staven van de thermische onderbreking moeten dan gebogen worden om in de ruwbouw te passen.
 
Opdat deze staven de krachten onverminderd zouden doorgeven, dient de plooidiameter volgens de Belgische norm minstens 10 staafdiameters te bedragen. Bovendien mag een staaf rechtstreeks naar beneden geplooid worden maar nooit rechtstreeks naar boven, om het krachtenevenwicht te verzekeren. Het naar boven plooien van staven dient daarom te gebeuren door middel van een lus. Dit wordt weergegeven in figuur 4.
 
Fig. 4a): plooien van staven naar beneden
Fig. 4b): plooien van staven naar boven (voor de duidelijkheid is de dwarskrachtstaaf hier weggelaten)
 
Het plooien van de staven kan tijdens de productie van de thermische onderbrekingen gebeuren, waarbij rekening gehouden wordt met bovenstaande eisen. Het kan echter gevolgen hebben voor de ruwbouw. We beschouwen als voorbeeld een geplooide trekstaaf met een diameter van 8 mm die geplooid moet worden volgens figuur 4b. Maken we nu van links naar rechts een snede doorheen de lus, dan hebben we achtereenvolgens:
 

 

Betondekking buiten
30 mm
Staafdiameter
8 mm
Plooidiameter (10 x 8 mm)
80 mm
Staafdiameter
8 mm
Betondekking binnen
25 mm
TOTAAL
151 mm
 
In totaal is een wandbreedte van 15,1 cm nodig voor de geplooide trekstaaf. Een ‘traditionele’ wand van 14 cm is hier dus niet voldoende.
 

De ruwbouw

Het moment en de dwarskracht die het balkon veroorzaakt, worden opgenomen door de hierboven besproken staven. Ze worden aan de balkonzijde in de staven geleid en doorgegeven aan de ruwbouw. Hier moeten ze vanzelfsprekend verder verdeeld worden.
 
De dwarskrachtstaven geven hun kracht door aan het beton en moeten dus verankerd worden, zodat ze niet uit het beton getrokken worden. De trekstaven mogen echter niet gewoon verankerd worden, want het beton kan deze krachten niet opnemen. De krachten moeten dus worden doorgegeven aan de trekstaven in de ruwbouw. Dat kan alleen als de staven van de thermische onderbreking en de staven van de ruwbouw elkaar overlappen.
Hiermee hangt een overlappingslengte samen, die volgens de Belgische norm (vereenvoudigd) 1,5 x de verankeringslengte bedraagt. Een andere belangrijke voorwaarde om te kunnen spreken van overlapping is een beperkte afstand tussen de staven, nl. maximum 4 maal de staafdiameter.
 
Dit heeft echter een aantal beperkingen tot gevolg:
 • Bij welfsels is er geen trekwapening aanwezig en overlapping is dus ook uitgesloten. Om dit op te lossen, kan men extra trekwapening voorzien in de welfsels, ter plaatse van de aansluiting.
 • Bij het plooien van staven, zoals hierboven werd besproken, dient men een onderscheid te maken tussen een balk en een wand. In een wand loopt er van boven naar beneden trekwapening en is overlapping dus mogelijk. Bij een balk is dit echter niet zo. De wapening in de dwarsdoorsnede van een balk ziet er immers uit zoals in figuur 5.
Fig. 5: de wapening in een balk (de staven van de thermische onderbreking zijn in deze figuur niet getekend, voor de duidelijkheid)
 
De naar beneden geplooide trekstaven van de thermische onderbreking (zie figuur 4a) zullen in dit geval dus ‘overlappen’ met een dwarskrachtbeugel, die de optredende trekkrachten niet kan opnemen. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden. Men kan de balk ontwerpen als torsiebalk. De beugel wordt dan zodanig gedimensioneerd dat hij ook trekkrachten kan opnemen. Een andere mogelijkheid is de trekstaaf verder te plooien tot in de lagergelegen vloerplaat en ze daar te laten overlappen met de aanwezige trekwapening, volgens de schets in figuur 6.
 
Fig. 6: plooien van de trekstaaf tot in de lager gelegen vloerplaat
 

Betondekking

Zoals hierboven al werd aangehaald, bestaan er enerzijds thermische onderbrekingen waarbij de staven volledig uit roestvast staal bestaan en anderzijds thermische onderbrekingen waarbij enkel het gedeelte dat de isolatie doorboort bestaat uit roestvast staal. Het overige deel van de staven bestaat hierbij uit wapeningsstaal. In dit laatste geval dient er vanzelfsprekend voldoende betondekking voorzien te worden. Ook bij staven die volledig bestaan uit roestvast staal, moet men zorgen dat de staven omhuld worden door voldoende beton en is dus een bepaalde betondekking vereist.
 

Brandwerendheid

De brandwerendheid van een standaard thermische onderbreking is zeer klein. Er bestaan echter speciale uitvoeringen waarbij de brandwerendheid kan oplopen tot 1,5 uur en mits speciale inbouw zelfs tot 2 uur.
 

Berekeningssoftware

Bij de berekening van de krachten in de thermische onderbreking aan de hand van gespecialiseerde berekeningsprogramma’s is het belangrijk de thermische onderbreking niet als een starre oplegging te beschouwen. Doordat deze elementen zijn opgebouwd uit een reeks stalen staven moet deze beschouwd worden als een verende oplegging, met veerconstanten volgens de gegevens van de fabrikant.
 
Conclusie
 
Voor de verankering van gevelpanelen, balkons en luifels aan de achterliggende draagconstructie van een bouwwerk zijn er heel wat geïntegreerde oplossingen te bedenken. Op markt bestaan er bovendien hoogtechnologische kant en klaar producten om een goede verankering te verwezenlijken.
 
Naast het verankeren van de elementen moet bij het ontwikkelen van een oplossing ook rekening gehouden worden met bijkomende, maar niet minder belangrijke, aspecten zoals thermische uitzetting, thermische onderbreking, windlasten, opnemen van het eigen gewicht, torsies, doorbuiging, enz...
 
Het kan niet voldoende benadrukt worden dat vanaf het begin van het ontwerp rekening gehouden moet worden met de verankering. Gevel, balkon en draagconstructie moeten samen met de verankering volledig op elkaar afgestemd worden zodat ze een logisch opgebouwd geheel vormen en indien mogelijk dure technische hoogstandjes vermeden kunnen worden.
 
Zowel de architectuur, de bouwfysische eisen als de technische oplossingen zijn in constante evolutie. De ontwerper verlangt steeds meer, verlegt telkens weer de grenzen. De Belgische fabrikanten van architectonisch beton, lid van de vereniging FEBELARCH, staan klaar om samen te zoeken naar haalbare oplossingen om ideeën van de ontwerpers te realiseren